รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Workshop on Sexually Transmitted Infections Case Management Skills (STIs)

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Workshop on Sexually Transmitted Infections Case Management Skills (STIs)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 141 view

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Workshop on Sexually Transmitted Infections Case Management Skills (STIs) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ International Capacity Building on HIV-related Stigma and Discrimination Reduction and STIs Services in Healthcare Settings ในกรอบความร่วมมือไตรภาคี TICA – USAID Strategic Partnership ที่โรงแรม Holiday Inn Bangkok Silom ร่วมกับนาง Linda McElroy, USAID Asia Deputy Mission Director โดยมีแพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สองภายใต้โครงการฯ และจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ และ จ. ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับระบบการรักษาและบริหารจัดการปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) สำหรับประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ภูฏาน ติมอร์ ศรีลังกา สปป. ลาว และไทย จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้เน้นย้ำถึงความพยายามของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับ USAID ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศไทย ในการลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ โดยกำหนดเป้าหมายในการยุติจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ ส่วน นาง Linda Mcelroy กล่าวว่า การรับมือกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ซึ่งเป็นความท้าทายในระดับโลก ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถข้ามพรมแดน ซึ่งจะนำไปสู่โลกที่ปลอดเชื้อเอชไอวี (HIV-free world)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ