การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนากลยุทธ์และบริหารโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนากลยุทธ์และบริหารโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

24 ธ.ค. 2563

1,623 view

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนากลยุทธ์และบริหารโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมี นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมด้วย ณ ห้องกิจกรรม ส่วน ๑ และ ๒ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ