รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือระดับ Working Group กับกัมพูชา เพื่อเตรียมการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕ และเตรียมการยกร่างแผนความร่วมมือฯ ระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๒

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือระดับ Working Group กับกัมพูชา เพื่อเตรียมการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕ และเตรียมการยกร่างแผนความร่วมมือฯ ระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๒

16 พ.ย. 2563

18 view

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือระดับ Working Group กับกัมพูชา เพื่อเตรียมการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕ และเตรียมการยกร่างแผนความร่วมมือฯ ระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๒ โดยผ่านทาง Video Conference โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ