รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 67 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ นายฮายากาวะ ยูโฮ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมี นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๔ กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-ญี่ปุ่นทั้งระดับทวิภาคี และไตรภาคี ได้แก่ การจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่น การประเมินผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Program: TCTP) ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกามาเป็นเวลานาน ตลอดจนข้อริเริ่มของฝ่ายญี่ปุ่นในการจัดการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ให้รายใหม่ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน ๒๕๖๗ โดยในส่วนของประเทศไทย JICA จะเชิญผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก JICA แสดงความยินดีที่ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเชื่อว่าไทยจะมีส่วนสนับสนุนและบทบาทที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในระดับโลกนี้ได้เป็นอย่างดี

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ