รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๓๕

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๓๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 177 view

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีสาบานตนของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๓๕ ซึ่งจัดโดย Peace Corps ประเทศไทย ณ โรงแรมสองพันบุรี จ. สุพรรณบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นาย Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย Parmer Heacox รักษาการผู้อำนวยการ Peace Corps ประเทศไทย นายเชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) น.ส. อ้อวดี สุนทรวิภาค ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สังกัด สถ. เข้าร่วมด้วย

รองอธิบดีวัฒนวิทย์ฯ ได้รับมอบอาสาสมัครอเมริกันจากเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จำนวน ๔๑ คน และในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีวัฒนวิทย์ฯ ได้ส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน จำนวน ๒๓ คน ให้แก่ สพฐ. เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Teacher Empowerment for Student Success (TESS) และอาสาสมัครอเมริกัน จำนวน ๑๘ คน ให้แก่ สถ. เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Youth in Development (YinD) อาสาสมัครอเมริกันของทั้งสองโครงการจะปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๒ ปี

ในช่วงกว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา โครงการอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทยเป็นเสมือนสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ และประชาชนชาวไทยและอเมริกันให้ใกล้ชิดกัน ผ่านการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาของอาสาสมัครอเมริกันในสาขาต่าง ๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และการพัฒนาเยาวชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ