รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี TICA เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี TICA เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 150 view

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน และพื้นที่พิเศษ กระทรวงสาธารณสุข และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Dr. Francois Nosten ประธานมูลนิธิ เดอะ บอร์เดอร์แลนด์ เฮลท์ และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิสุวรรณนิมิต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวด้วย โดยมี นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ฯ ข้างต้น ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - เมียนมา ด้านสาธารณสุข ระยะ 3 ปี โดยได้มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก – เมียวดี มาอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกันตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านทักษะการสื่อสารและกระบวนการเข้าถึงการจัดบริการสุขภาพและการส่งต่อ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการร่วมลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ของไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตาก เมียนมา อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและให้ได้มาตรฐานผ่านการสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนในสถานบริการสาธารณสุข หมู่บ้าน และเมืองคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา และสนับสนุนการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดน ในพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาสาธารณสุขชายแดนเพื่อดูแลสุขภาพประชากรในพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ