รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)( สพพ. )

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)( สพพ. )

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 386 view
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)( สพพ. ) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการกับประเทศภูฏาน โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองความร่วมมือด้านทุน และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ดำเนินงานความร่วมมือกับประเทศภูฏาน โดย สพพ. จะนำข้อมูลที่ได้จากกรมฯ ไปวางแผน เพื่อการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางการเงินกับภูฏานต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ