รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับ ประธาน Korea International Cooperation Agency (KOICA)

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับ ประธาน Korea International Cooperation Agency (KOICA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 428 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับนายฮยอก ซัง ซน (Mr. Hyuk-Sang SOHN) ประธาน Korea International Cooperation Agency (KOICA) โดยมีนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ KOICA สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระหว่าง KOICA กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (the 3rd Action Plan between KOICA and TICA on Joint Cooperation) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี และพึงพอใจกับผลการดำเนินงานในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และแสวงหาความเป็นไปได้ในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๖-๒๕๖๘) ซึ่งจะครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และความร่วมมือไตรภาคีในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับผลประโยชน์และความต้องการของประเทศผู้รับต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ