รองอธิบดี TICA มอบวุฒิบัตรให้นักศึกษาเวียดนามที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม จำนวน ๒๐ คน

รองอธิบดี TICA มอบวุฒิบัตรให้นักศึกษาเวียดนามที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม จำนวน ๒๐ คน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 344 view
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยมี รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ. ดร. สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเวียดนามในการสอนภาษาไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปโครงการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร การให้ทุนศึกษา และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยในส่วนของหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเวียดนามมานานกว่า ๒๐ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การใช้ภาษาไทยในบริบทของสังคมไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการสร้างโอกาสในการทำงาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน ตลอดจนการค้าและการลงทุน นอกเหนือจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชนกับประชาชน และระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านวัฒนธรรมทางด้านภาษา ซึ่งมีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๘ คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
 
กลุ่มที่ ๑ : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยดานัง รวม ๒๐ คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
กลุ่มที่ ๒ : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุงฮานอย และมหาวิทยาลัยฮานอย รวม ๑๘ คน มีกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
ในวันปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้า นักศึกษากลุ่มที่ ๑ ทั้ง ๒๐ คนได้ร่วมกันนำเสนอ (Oral Presentation) ข้อมูลที่นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย ณ จังหวัดอยุธยา รวมทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ด้วยภาษาไทย ตลอดจนกล่าวแสดงความขอบคุณและความรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว และกล่าวแสดงความคาดหวังที่นักศึกษาคนอื่นๆ ในเวียดนามจะได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศดังเช่นที่ตนได้รับโอกาส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ