รองอธิบดี TICA ร่วมเดินทางไปสำรวจความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลอัลลองเวง ประเทศกัมพูชา ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

รองอธิบดี TICA ร่วมเดินทางไปสำรวจความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลอัลลองเวง ประเทศกัมพูชา ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 182 view

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ สพพ. เดินทางไปสำรวจความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ สพพ. โดยมีนายแพทย์เสกสรร จวงจันทร์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ และหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าร่วมด้วย

คณะฝ่ายไทยได้หารือกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา ได้แก่ (๑) นายหงวน ธีริธ (Mr. Nguon Thirith) นายอำเภออัลลองเวง (๒) นายมวน นารา (Mr. Muon Nara) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย (๓) นายนพ สมออน (Mr. Nov Sam On) นายแพทย์สาธารณสุขอำเภออัลลองเวง และ (๔) นายแสง สามารถ (Mr. Seng Samath) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลลองเวง พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่โรงพยาบาลอัลลองเวง โดยฉพาะการพัฒนาปรับปรุงอาคารแพทย์ฉุกเฉิน (ER) ครอบคลุมถึงการพัฒนาอาคาร พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการโดยยึดหลักการ ต่อ เติม แต่งโครงการที่มีอยู่ให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ในการไปสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ คณะได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภออัลลองเวงด้วย อาทิ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข ๖๗ (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ของ สพพ. และการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลคู่มิตร (Twin Hospital) ระหว่างคู่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย ภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดกลไกและช่องทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ