รองอธิบดี TICA ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีจาก KOICA เพื่อสำรวจพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ASEAN ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี

รองอธิบดี TICA ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีจาก KOICA เพื่อสำรวจพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ASEAN ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 174 view

นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ซึ่งเดินทางมาเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อสำรวจพื้นที่และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Eco-friendly Design and Refrigerant Processing Capacity Building Project for Carbon Reduction in ASEAN ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี ซึ่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานปฏิบัติฝ่ายไทย โดย Ms. Jun Youngsuk, Country Director, KOICA ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการหารือด้วย ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คณะผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนมูลนิธิสวนแก้ว เพื่อศึกษาภาพรวมการดำเนินอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ริเริ่มการดำเนินโครงการร่วมกัน (Co-forming Project) โดยมีระยะเวลาโครงการ ๕ ปี และจะเริ่มดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลักดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสู่กระบวนการกำจัดและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนในการเลือกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยและอาเซียนอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ