รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 623 view

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม (H.E. Mrs. Tizita Mulugeta Yimam) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี) และนาย Ibrahim Hamo Deto เลขานุการโท ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีระหว่างกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเอธิโอเปียในอนาคต ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปี (AITC) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) โครงการความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือไตรภาคีที่ ไทยจะร่วมกับญี่ปุ่น (JICA) จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการปลูกข้าวให้แก่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ CARD (Coalition for African Rice Development) รวมถึงเอธิโอเปีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ