รองอธิบดีTICAเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79 และกล่าว Country Statement ในวาระการประชุมที่ 3

รองอธิบดีTICAเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79 และกล่าว Country Statement ในวาระการประชุมที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 93 view

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79 และกล่าว Country Statement ในวาระที่ 3: Special Body on Least Developed (LDCs), Landlocked Developing (LLDCs)and Small Island Developing States (SIDS) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีได้กล่าวถึงความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 แต่การระบาของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลให้ช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศกว้างขึ้นและยากขึ้นที่ประเทศต่าง ๆ จะสามารถปรับสถานะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลักดันให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี โดยได้ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนในทุกภูมิภาคเพื่อให้การปรับสถานะการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้นโยบายการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ใน 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพอาหาร อาชีพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked Developing Countries: LLDCs) และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการผลักดันความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีร่วมกับสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศหุ้นส่วนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ