รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้พบหารือกับนาย Kairat Sarybay เลขาธิการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้พบหารือกับนาย Kairat Sarybay เลขาธิการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 176 view

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Kairat Sarybay เลขาธิการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia: CICA) โดยมี นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๔ กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยเลขาธิการ CICA ได้แสดงความขอบคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่ผ่านมาให้แก่ประเทศสมาชิก CICA ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยในปีนี้จะมีการจัดหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG อีกด้วย และเชิญชวนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิก CICA ในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ๕ มิติที่สำคัญของ CICA ได้แก่ ด้านการเมือง/การทหาร ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ เศรษฐกิจใหม่ สิ่งแวดล้อม และมิติมนุษย์ เพื่อสร้างเสริมบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคและในหมู่ประเทศสมาชิก CICA ซึ่งรองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้แสดงความพร้อมในการมี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนหลักการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (cost sharing) ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศที่สาม และในสาขาอื่นๆ ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงทางสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม และโมเดลเศรษฐกิจ BCG

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ