รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการ Peace Corps ประจำประเทศไทย

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการ Peace Corps ประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 164 view

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นาย Parmer Heacox รักษาการผู้อำนวยการ Peace Corps ประจำประเทศไทย และนางสุธัญญา สุขไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Peace Corps ประจำประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราเพื่อใช้เดินทางกลับเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้งให้แก่อาสาสมัครอเมริกัน (๒) ความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand: FFT) กับอาสาสมัครอเมริกัน (Peace Corps Volunteer: PCV) ในประเทศที่สามในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น เกษตร สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น และ (๓) การแบ่งปันประสบการณ์ของ Peace Corps ในการดำเนินงานด้านอาสาสมัคร อาทิ การสรรหา การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ การดูแลความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ของอาสาสมัคร เพื่อนำมาพัฒนาโครงการอาสาสมัคร เพื่อนไทยให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครไทย และสามารถสร้างผลกระทบมากขึ้นในประเทศที่อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติหน้าที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ