รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก

รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2565

| 860 view
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่านเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก จัดงานเปิด – ปิดภาคเรียนของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก (Opening-closing event of the College of Agriculture and Forestry, Champasak ๒๐๒๑ -๒๐๒๒) โดยได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค เครื่องผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเลี้ยงกบในกระชังบก การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อปูน รวมทั้งปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ
 
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ให้การสนับสนุน ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ รัฐบาลไทยได้ส่งมอบให้กับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในการฝึกภาคปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่นักศึกษาสาขาประมงของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง ให้แก่ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ TICA ได้ส่ง นายนิพนธ์ อินทนา และ นางสาวปภาดา อรรคเนตร อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนในสาขาประมง ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักอีกด้วย
 
ในโอกาสที่รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว จะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากับวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยใน สปป.ลาว ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ