วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘ ปี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘ ปี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 113 view

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘ ปี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยมี นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้บริหาร/อดีตผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหารจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สมาทานศีล และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รวมทั้งร่วมถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล ณ ห้องนันทนาการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ก่อนพิธีทำบุญ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ด้วย

“กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองความร่วมมือด้านทุน กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/ticacooperation/
Twitter : https://twitter.com/TICAcooperation
Instragram : https://www.instagram.com/tica_cooperation/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ