หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมหารือกับผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจาก JICA สำนักงานประเทศไทย และ JICA สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมหารือกับผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจาก JICA สำนักงานประเทศไทย และ JICA สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

22 ก.พ. 2564

95 view

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมหารือกับผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจาก JICA สำนักงานประเทศไทย และ JICA สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด SHEP ของญี่ปุ่น ณ หมู่บ้าน Lompoul ประเทศเซเนกัล ร่วมกับ ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ผอ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน (SuDSESC) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และ ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถานการณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ