อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกล่าวเปิดตัวโครงการ Transboundary Air Quality Management ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี TICA - USAID Strategic Partnership for Asia

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกล่าวเปิดตัวโครงการ Transboundary Air Quality Management ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี TICA - USAID Strategic Partnership for Asia

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 182 view

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ในขณะนั้น) กล่าวเปิดตัวโครงการ Transboundary Air Quality Management ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี TICA - USAID Strategic Partnership for Asia ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยในโอกาสนี้ Mr. Steven G. Olive, Mission Director, United States Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) พร้อมด้วย นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ Mr. Lonkham Atsanavong, Director-General, Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI), Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) of Lao PDR ได้ร่วมกล่าวเปิดด้วย เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของหน่วยงานคู่ร่วมมือและหน่วยงานดำเนินโครงการดังกล่าว

โครงการ Transboundary Air Quality Management มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้การสนับสนุนในเชิงเทคนิคแก่ สปป. ลาว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการร่วม และสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NRERI) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MonRE) สปป. ลาว ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระหว่างปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้คำปรึกษาหารือ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน

การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Transboundary Air Quality Management ในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวได้แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศ มาตรการและนโยบาย ตลอดจนข้อเสนอแนะของแต่ละประเทศเพื่อการรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นปัญหาข้ามพรมแดน ในช่วงการกล่าวเปิดกิจกรรม อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลไทยได้ผลักดัน “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” (Clear Sky Strategy) ในระดับภูมิภาคร่วมกับประเทศกัมพูชา เมียนมา และ สปป. ลาว โครงการ Transboundary Air Quality Management จะช่วยส่งเสริมการดำเนินตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ