อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 111 view

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 79 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาในหลากหลายภูมิภาค รวมถึงโครงการด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บริเวณโถงวิเทศสโมสร และกรมความร่วมมือฯ ยังได้เชิญศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของคนพิการ รวมถึงได้เชิญ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล” ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่รัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลไทยผ่านกรมความร่วมมือฯ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด Public Private Partnership for People หรือ PPPP ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ