อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าพบหารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ประจำ สปป.ลาว

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าพบหารือกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ประจำ สปป.ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 115 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมกับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบหารือกับ Dr. Ying-Ru Lo ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ประจำ สปป.ลาว ณ สำนักงาน WHO นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีนางสาววัลลียา ว่องวุฒิวงศ์ สถาปนิกชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมใน สปป.ลาว โดยฝ่าย WHO มีความสนใจที่จะใช้แนวปฏิบัติของไทยด้านการวางระบบมาตรฐานในการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลในไทย ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีและได้มีการต่อยอดมายัง สปป. ลาว ผ่านการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสาขาสาธารณสุขของไทยใน สปป. ลาว ที่ได้ดำเนินงานสำเร็จแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง และโครงการพัฒนาโรงพยาบาลปากซอง โดยฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมและการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลขนาดต่าง ๆของไทย หากระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของฝ่ายลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ