อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2567

| 170 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ดร. Vivian Balakrishnan (วิเวียน บาลากริชนัน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ กล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนาย Albert Chua ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ ในการประชุมเต็มคณะ ในโอกาสนี้ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองความร่วมมือด้านทุนเข้าร่วม

การประชุมเต็มคณะโครงการ CSEP ครั้งที่ ๑๔ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือสีเขียวในยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือภายใต้ ๓ เสาหลัก ได้แก่ (๑) Partnership for Sustainability/หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (๒) Partnership for Economic Growth and Social Development/หุ้นส่วนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม และ (๓) Partnership for Human Empowerment and Public Service Development/หุ้นส่วนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐโดยผู้แทนจาก ๓ เสาหลักดังกล่าว (Co-facilitator ของ ๒ ประเทศ) ได้นำเสนอแนวทาง/รูปแบบความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในปี ๒๕๖๘ ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ ๒ ฝ่ายทางด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ มาสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ