อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมเปิด “ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวียดนาม” ที่ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมเปิด “ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวียดนาม” ที่ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 74 view

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. Ngo Thi Phuong Lan อธิการบดีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์              และนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานร่วมเปิด “ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่หลักปรัชญา        ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในเวียดนาม” ที่ห้อง P10-01 ชั้น 10 ณ ศูนย์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ใน ม. USSH วิทยาเขตถูดึ้ก (Thu Duc) โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้ง “ส่วนจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยวางรากฐานการพัฒนาประเทศของไทยให้เข้มแข็ง และการประยุกต์ใช้ในเวียดนาม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ของ ม. USSH และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าชม 

            ภายในห้องจะมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) นำไปสู่แนวทางปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) หลักกสิกรรมธรรมชาติ (2) ป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (3) ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง และ (4) เกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (New Theory) ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์สูงสุด (ภายในห้องมีจัดแสดงแบบจำลองตัวอย่างของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาคครัวเรือน)

            ทั้งนี้ ได้จัดแสดงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศเวียดนามจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดท้ายเงวียน ซึ่งได้ดำเนินงานระหว่างปี 2562 - 2566 ซึ่งมีการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (อสม.) จำนวน 3 ราย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการป่าไม้ และสาขาแปรรูปผลผลิตชา ปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ (2) โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเบ๊นแจ ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทซี.พี. เวียดนาม จำกัด ดำเนินงานระหว่างปี 2559 - 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ