อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรม “Learning Exchange about Thailand’s Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pragnancy Problem (B.E. 2559)

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรม “Learning Exchange about Thailand’s Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pragnancy Problem (B.E. 2559)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 81 view

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้กล่าวเปิดการอบรม “Learning Exchange about Thailand’s Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem (B.E. 2559)” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี เพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับสหประชาชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี Mrs.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมกล่าวเปิดการอบรมฯ ในนามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติด้วย

อธิบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และประเทศไทย จำนวนกว่า 20 คน โดยได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดาและเด็กในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยการตั้งครรภในวัยรุ่นได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวและชุมชน และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว โรงเรียน สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข และชุมชน จึงจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ