อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบและหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบและหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 354 view

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบและหารือกับ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

การพบและหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับระหว่างสองหน่วยงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะพิจารณาดำเนินการต่อยอดกับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ส่งมอบโครงการให้ประเทศคู่ร่วมมือแล้ว ซึ่งจะสามารถยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศคู่ร่วมมือต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ