การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕

30 ธ.ค. 2563

430 view

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ร่วมกับ นาย Im Sour, รองเลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา (Depurty Secretary General of Council for the Development of Cambodia) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย และของกัมพูชา เข้าร่วมการประชุม  ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชาระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ซึ่งครอบคลุมสาขาสาธารณสุข เกษตร ศึกษา รวม ๒๐ โครงการ และโครงการอื่น ๆ  ที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของกัมพูชาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อีก ๖ โครงการ อาทิ การพัฒนาชุมชนที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดน เป็นต้น นอกจากโครงการพัฒนาทั้ง ๒๖ โครงการแล้ว ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยกับกัมพูชา ทั้งในรูปแบบทุนฝึกอบรมระยะสั้น และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น Annual International Training Course (AITC), Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) ความร่วมมือไตรภาคี (trilateral cooperation) กับประเทศผู้ให้เดิม และองค์การระหว่างประเทศ และความร่วมมือในกรอบภูมิภาค เช่น ACMECs GMS เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ระบุในเป้าหมายที่ 17 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อผลการดำเนินการตามแผนงานฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา อาทิ ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่บ้านตะโบกวิน จ.บันเตียเมียนเจย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดตั้ง OVOP Regional Promoting Center ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทย โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน เป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชาระยะ ๓ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  โดยมีสาขาความร่วมมือในแผนงานฯ ครอบคลุมทุกมิติรวม ๘ สาขา ได้แก่ สาธารณสุข เกษตร การศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนและชนบท พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ซึ่งสอดคล้องกับ National Development Strategic Development Plan ของกัมพูชา และให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ ฉบับที่ ๑ ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ  โดยไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน ๔ ด้าน (4S) ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ Health Security, Job Security, Food Security, Energy/Environment Security โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขาสาธารณสุข ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะร่วมดำเนินโครงการที่เน้นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ กลไกการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ Council for the Development of Cambodia ทั้งสองฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยการประชุมความร่วมมือทางวิชาการครั้งต่อไปฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าพจัดการประชุมในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ