อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยือนปาเลสไตน์

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยือนปาเลสไตน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 1,001 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนปาเลสไตน์ เพื่อติดตามพัฒนาการและพบหารือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency -JICA) และกระทรวงการท่องเที่ยวและวัตถุโบราณ (Ministry of Tourism and Antiquities-MOTA) แห่งปาเลสไตน์ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือปาเลสไตน์ ระยะที่ ๒ เพื่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว (TICA – JICA Triangular Cooperation for Palestine Phase II for the development of Tourism sector) โดยมีนาง Nida Al-Ayasseh, Director General of Tourism Services กระทรวงการท่องเที่ยวและวัตถุโบราณปาเลสไตน์และผู้แทน JICA Palestines ร่วมการหารือ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของโครงการ การเร่งรัดการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางซึ่งจะทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายปาเลสไตน์ได้นำเสนอสภาพปัญหาและสถานการณ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของปาเลสไตน์ นอกจากนี้ ได้จัดให้คณะได้ดูงานและพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อนึ่ง โครงการข้างต้นเป็นโครงการไตรภาคีภายใต้กรอบ Japan-Thailand Partnership Programme (Phase 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมการบริการของปาเลสไตน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ