อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 542 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Head of Office, United Nations Population Fund (UNFPA) Thailand) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับ UNFPA โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่าย UNFPA ได้แสดงความชื่นชมกรมความร่วมมือฯ ที่เป็นหน่วยงานหลักของไทยทางด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนับสนุนและร่วมมือกับ UNFPA ในการดำเนินโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNFPA ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยสาขาที่ UNFPA ให้ความสำคัญในปัจจุบันได้แก่ การผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ติมอร์ฯ-UNFPA เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ