อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อเข้าพบหารือและรายงานความคืบหน้าโครงการ MFA – MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อเข้าพบหารือและรายงานความคืบหน้าโครงการ MFA – MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 384 view
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อเข้าพบหารือและรายงานความคืบหน้าโครงการ MFA – MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub โดยมี นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสุพร เสนจันทร์ธิไชย หัวหน้าส่วนงานบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของไทยแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคใน ๖ โครงการย่อย ได้แก่ ๑) Advanced corneal transplantation project (การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาขั้นสูง) ๒) Pediatric Glaucoma course and live surgery project (การผ่าตัดโรคต้อหินในเด็ก) ๓) Academic Conference & Hand-on Workshop on Rehabilitation Medicine for Physicians and Allied Health Professionals in Thailand and South-East Asia Region (โครงการการจัดประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อแพทย์และบุคลากรด้านการฟื้นฟูไทยและในภูมิภาคอาเซียน) ๔) Basic to advanced kidney transplantation (การปลูกถ่ายไตจากพื้นฐานสู่ขั้นสูง) ๕) Pancreatic transplantation (การปลูกถ่ายตับอ่อน) ๖) From single cell to big data: implementation of genomic data in infectious disease studies (การใช้ข้อมูลจีโนมในการศึกษาโรคติดเชื้อ: จากเซลล์เดียวถึง Big data) โดยมีกำหนดเริ่มกิจกรรมออนไลน์ในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
 
ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีมหิดลยังได้นำเสนอโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน Health Security, Food Security และ Job Security เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ