อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute - MI) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและขอรับทราบแนวโนบายในการพัฒนาการดำเนินงานของ MI

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute - MI) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและขอรับทราบแนวโนบายในการพัฒนาการดำเนินงานของ MI

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 349 view

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute - MI) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและขอรับทราบแนวนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานของ MI

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินงานของ MI ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (MI Strategic Plan 2021-2025) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การใช้องค์ความรู้ของไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของ MI เพื่อยกระดับการพัฒนาและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งของไทยให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แนวทางการขยายความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ MI ในสายตาของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการปรับแผนการจัดงานครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้ง MI

รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดตั้ง MI ชึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ โดยมีประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ