อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยในโอกาสการเข้ารับหน้าที่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยในโอกาสการเข้ารับหน้าที่

10 มิ.ย. 2564

85 view

วันที่ ๑๐ มิถุนาย ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยในโอกาสการเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่จากส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือทางวิชาการทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคีที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายสาขาผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการมอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท


ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำคัญของโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในมองโกเลีย ได้แก่ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการใน ๕ อำเภอของมองโกเลีย โดยใช้ประสบการณ์จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ ในการดำเนินการ และโครงการความร่วมมือด้านฝนหลวง ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำวิจัยร่วมด้านการทำฝนหลวงกับมองโกเลีย โดยล่าสุด กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสิ่งแวดล้อมมองโกเลีย อยู่ระหว่างการเตรียมการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการดัดแปรสภาพอากาศ


ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้แจ้งนโยบายการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศภายหลังสถานการณ์ฯ คลี่คลาย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันใน ๔ ด้านที่เป็นจุดแข็งของไทย ได้แก่ ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาชีพ และความมั่นคงพลังงาน ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสาขาความร่วมมือไทย – มองโกเลีย อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ดำเนินการในปัจจุบันที่มีศักยภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตร และสาธารณสุข เป็นต้น โดยจะมีการร่วมกันพัฒนาแผนงานความร่วมมือระยะ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ