อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 115 view

ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอธิบดีได้นำเสนอภารกิจหลักของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ตลอดจนการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและตัวอย่างโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

การบรรยายดังกล่าวเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านการทูตเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาลไทยที่ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ UN Resident Coordinator’s Office in Thailand, Japan International Cooperation Agency (JICA), Times Higher Education (THE)

ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีได้พบปะและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน และโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (OGOP Model II) รวมจำนวน ๔ คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ