อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 62 view

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางต้องใจฯ แจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าพบครั้งนี้ เพื่อเชิญ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2022 ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ เป็นเจ้าภาพ และขอใช้วิดีโอคลิปเกี่ยวกับ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำขึ้น เพื่อนำไปเปิดในงาน Sustainability Expo 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๒ ตุลาคม 2565

นางอุรีรัชต์ฯ ยินดีที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ จะนำวิดีโอคลิปไปเปิดในงาน ดังกล่าว และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนโดยนำนวัตกรรมของไทย ไปเผยแพร่ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ ซึ่งนางต้องใจฯ แจ้งว่าได้ติดตามผลงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในต่างประเทศมาโดยตลอดและพร้อมที่จะร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเทศต่าง ๆ เช่นกัน โดยประเทศที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ ให้ความสำคัญคือ ประเทศในอาเซียนซึ่งได้เริ่มดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน ไว้บ้างแล้ว เช่น ที่เวียดนาม และเมียนมา เป็นต้น

สำหรับการจัดงาน Sustainability Expo 2022 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ กรอบแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยได้เชิญ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษ และได้เชิญหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ UN Agencies, ASEAN Secretariat, the National Kidney Foundation (NKF) Singapore, PATA, Volvo, Ericson, กระทรวงสิ่งแวดล้อมวียดนาม หน่วยงานที่ดูแล Aquarium ของอังกฤษ ฯลฯ โดยมีการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนครอบคลุม ในหลายมิติ เช่น นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และอาหารรักษ์โลก เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ