อธิบดี TICA เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กับ เอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำ สอท. ในภูมิภาคแอฟริกา

อธิบดี TICA เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กับ เอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำ สอท. ในภูมิภาคแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 290 view

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงฯ กับ ออท./อุปทูต ประจำ สอท. ในภูมิภาคแอฟริกาและที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และมี นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดี ร้อยโท สรวุฒิ อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผอ.กองดำเนินงานด้านทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่กรมความร่วมมือฯ ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา อาทิ โครงการความร่วมมือทวิภาคีด้านสาธารณสุข การเกษตร ประมง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เคนยา เซเนกัล เบนิน การแจ้งเวียนทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ TIPP และฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปี AITC รวมทั้งการจัดฝึกอบรมร่วมกับญี่ปุ่น ด้านการปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่แอฟริกา และการริเริ่มความร่วมมือหุ้นส่วนไตรภาคีกับอียิปต์และโมร็อกโก ทั้งนี้ ได้เสนอแนะแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนาคต อาทิ การสนับสนุนโครงการของ สอท. โดยกรมความร่วมมือฯ สรรหาผู้เชี่ยวชาญไปช่วยถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมาร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ