อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

27 ธ.ค. 2564

78 view

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ อำเภอเชียงแสน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เข้าพบ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการด้านสาธารณสุข โครงการด้านแรงงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่มอบหมายให้หน่วยงานของจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในสาขาสาธารณสุข และแรงงาน ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีความพิเศษและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีพรมแดนติดต่อกับทั้งเมียนมาและ สปป. ลาว ซึ่งสามารถเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข แรงงาน การเกษตร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งมีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถให้นานาประเทศเข้ามาศึกษาเรียนรู้  ซี่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะใช้จังหวัดเชียงรายเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศผู้รับ รวมถึงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จุดแข็งของจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์ในมิติด้านการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้แสดงความขอบคุณกับการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดกลไกการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นช่องทางในการปรึกษาหารือระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนและได้หารือกับ นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และนายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา) โดยใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ และแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ในสาขาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ โลจิสติกส์ ธุรกิจบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการ

ทั้งนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเมือง Yankin ภาคย่างกุ้ง และเมือง Pyigyitagon ภาคมัณฑะเลย์ และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย – กัมพูชา ณ ปูนพนม รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะแรงงานภายใต้กรอบ ACMECS ต่อไป 

สำหรับภาพและข่าววันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลท่าขี้เหล็กและ การเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ อำเภอเชียงแสน  สามารถติดตามได้โดยการ Click Link https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ticacooperation&set=a.1791479611044388

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ