อีก ๑ ก้าวกับความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดมลภาวะฝุ่น PM2.5 ระหว่างไทย - เมียนมา

อีก ๑ ก้าวกับความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดมลภาวะฝุ่น PM2.5 ระหว่างไทย - เมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 178 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อการรับมือกับมลภาวะและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมโดยมีผู้เข้ารวมการอบรมจากเมียนมาทั้งสิ้น ๒๐ คน จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และกรมการเกษตร การจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 แนวทางในการควบคุมและจัดการการฝึกอบรม ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ รูปแบบ ได้แก่

(๑) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ การรับฟังการบรรยายเรื่องนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศของไทย การจัดการคุณภาพอากาศของหน่วยงานต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามจุดความร้อน

(๒) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ การศึกษาดูงานเรื่องการลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ณ ทุ่งธรรมนา ต. ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม เพื่อศึกษาเรื่องการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ฟางช้าว ซังข้าวโพด โดยไม่เผา ซึ่งมีส่วนช่วยลดการเกิดมลพิษ PM2.5

(๓) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อนำเสนอสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในเมียนมา และแนวทางการจัดการ ซึ่งจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์พบว่า บุคลากรเมียนมาให้ความสนใจการอบรมเป็นอย่างดีและให้ความสนใจเรื่องการนำเศษวัสดุทางการเกษตรการใช้งานเพื่อลดการเผา เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการดำเนินการในพื้นที่ของเมียนมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ