เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับของที่ระลึกงาน GSSD Expo 2022

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับของที่ระลึกงาน GSSD Expo 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 77 view

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านที่ติดตามเพจ Facebook ของ TICA คงจะทราบแล้วว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ESCAP และ UNOSSC จัดงาน ‘Global South-South Development Expo 2022’ หรือ (GSSD Expo 2022) ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทย และครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียและแปซิกฟิกที่ได้เป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลก

วันนี้ TICA อยากจะนำเสนอให้ทุก ๆ คนได้รับทราบว่า นอกจากการจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอและสอดแทรกประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ เช่น การเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือ การนำเสนอผลงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่มีบทบาทเด่นแล้ว การจัดงานครั้งนี้ ของที่ระลึกที่ TICA ได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ มีเกร็ดเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของการจัดงาน GSSD Expo ที่ TICA ตั้งใจสอดแทรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของไทยมีอะไรบ้าง ให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันค่ะ

#GSSDEXPO2022 #ticacooperation #TICAพัฒนาทั่วโลก #TICAรักษ์โลก

 

412A1256_กระเป๋าผ้าที่มีเอกลักษณ์ และมีชิ้นเดียวในโลก ที่เป็นผลผลิตจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ภูฏาน ภายใต้โครงการ OGOP Model 2 ซึ่งถือได้ว่า เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน

 

412A1277

กระเป๋าผ้าที่มีเอกลักษณ์ และมีชิ้นเดียวในโลก ที่เป็นผลผลิตจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ภูฏาน ภายใต้โครงการ OGOP Model 2 ซึ่งถือได้ว่า เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน

 

412A1264_

Chocolate Fountain และทำชอกโกแลตแท่ง โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Asia-Pacific Development Center on Disability - APCD) เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการสร้างอาชีพให้คนพิการ และเน้นย้ำให้สังคมเห็นว่า คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ #LeaveNoOneBehind

 

412A1385__0

กระเป๋าผ้าลายผ้าขาวม้า และ ลายขอ เป็นผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 

412A1288__1

สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ในขณะเข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

412A1245__1

กระเป๋ารักษ์โลกรีไซเคิลจากสายยางดับเพลิงที่ใช้แล้ว ภายใต้ theme “upcycle”

 

SEP_ไทย SEP_eng  

หนังสือ Handbook on the Promotion of International Development Projects based on the Application of SEP หรือ คู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ) เป็นการถอดบทเรียนของ TICA การนำ SEP ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ เพื่อเป็นคู่มือให้กับหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งคนไทยแบะต่างชาติใช้ประกอบการศึกษาและเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

 

the_cloud_-_th_copy the_cloud_-_en_copy  

หนังสือ Thailand’s Development Diplomacy : The Road to Sustainability (ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ) ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องราวกว่า 15 ตอนที่เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือในลักษณะ South – South Cooperation และไตรภาคี