เมียนมา

เมียนมา

2 มี.ค. 2564

273 view

สอนไทย-เมียนมา_1

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL)

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภูมิหลังโครงการ

รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนภาษาไทยที่ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่สอนภาษาไทยของ YUFL และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาเมียนมา

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายไทย

ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม. นเรศวร จ. พิษณุโลก

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายเมียนมา

Yangon University of Foreign Languages (YUFL)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาควิชาภาษาไทยของ YUFL

๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีของ YUFL

ระยะเวลาโครงการ

ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๓ ปี)

ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (๓ ปี)      

แผนงานโครงการ

๑. พัฒนาบุคลากรที่สอนภาษาไทย

๒. พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๓. พัฒนาสื่อและตำราเรียนภาษาไทย สำหรับนักศึกษาเมียนมา  

Project Logical Framework

Output ๑: พัฒนาบุคคลากร

- ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย สำหรับอาจารย์ YUFL

  สาขาภาษาไทย ณ ม. นเรศวร ปีละ ๒ ทุน

- พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย์เมียนมา

- พัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยของครูใหม่ (Tutor)

Output ๒: พัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน

- สนับสนุนหนังสือ/สื่อการสอนภาษาไทย ปีละ ๑ ครั้ง

- ส่งผู้เชี่ยวชาญไปนิเทศการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี และทำกิจกรรม

- ส่งเสริมการเรียนการสอน และการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพ

- ส่งอาสาสมัครปีละ ๒-๕ ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ YUFL

- จัดฝึกอบรมอบรมภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้นแก่นิสิตเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒๐ ราย ที่ประเทศไทย

- พัฒนาแบบเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาเมียนมา

Output ๓: ติดตามและประเมินผล

- จัดประชุม Project Steering Committee (PSC) ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ม. นเรศวร (ผชช. ภายใต้โครงการ)

- ผศ. อรนุช นิยมธรรม รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ: ๐๘๕-๐๕๐๑๔๑๙  อีเมล: pkmscp@gmail.com

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (จนท. โครงการ)

- น.ส. จุฑามาส อุตตะโมท นักวิเทศสหการชำนาญการ เบอร์ติดต่อ: ๐๙๒-๖๖๒๙๒๖๙ อีเมล: juthamas15@gmail.com      

สอนไทย-เมียนมา_2

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Languages (MUFL)

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภูมิหลังโครงการ

รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนภาษาไทยที่ Mandalay University of Foreign Languages (MUFL) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่สอนภาษาไทยของ MUFL และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาเมียนมา

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายไทย

คณะมนุษยศาสตร์ ม. เชียงใหม่

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายเมียนมา

Mandalay University of Foreign Languages (MUFL)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ ก. ศึกษาธิการเมียนมากำหนด  

ระยะเวลาโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

แผนงานโครงการ

๑. พัฒนาบุคลากรที่สอนภาษาไทย

๒. พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๓. พัฒนาสื่อและตำราเรียนภาษาไทย สำหรับนักศึกษาเมียนมา    

Project Logical Framework

Output ๑:  พัฒนาบุคลากร

- ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ให้แก่อาจารย์ MUFL

- ทุนฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับครูใหม่ (Tutor)

- จัด Refreshment Course ให้แก่อาจารย์ MUFL

- ส่งผู้เชี่ยวชาญไปนิเทศการสอนภาษาไทย

 - จัดการศึกษาดูงานด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้บริหาร MUFL ที่ประเทศไทย

- จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒๐ ราย

Output ๒: พัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน

- จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาหลักสูตร

- ส่งอาสาสมัครปีละ ๒ ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ MUFL

Output ๓: พัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนการเรียนการสอน

- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสื่อ และตำราเรียนภาษาไทย

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ตำราเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย

Output ๔: ติดตามและประเมินผล

- จัดประชุม Project Steering Committee (PSC) ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ม. เชียงใหม่  (ผชช. ภายใต้โครงการ)

- รศ. หทัยวรรณ ไชยะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ: ๐๕๓-๙๔๓๒๔๔-๕  อีเมล: hataiwan.c@cmu.ac.th

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (จนท. โครงการ)

- น.ส. จุฑามาส อุตตะโมท นักวิเทศสหการชำนาญการ เบอร์ติดต่อ: ๐๙๒-๖๖๒๙๒๖๙  อีเมล: juthamas15@gmail.com