เวียดนาม

เวียดนาม

2 มี.ค. 2564

407 view

สอนไทย-เวียดนาม_new

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในเวียดนาม

ภูมิหลังโครงการ

 รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนม. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities (USSH), Vietnam National University, Ho Chi Minh City)  ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อสร้างบุคลากรเวียดนามที่มีความรู้ เกี่ยวกับภาษาไทย เข้าทำงาน ในภาคธุรกิจของไทย ที่ลงทุนในเวียดนาม ต่อมา กรมความร่วมมือฯ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของเวียดนาม ได้แก่ กรุงฮานอย และนครดานัง

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายไทย

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

หน่วยงานดำเนินงานฝ่ายเวียดนาม

๑. ม. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities: USSH, Vietnam National University, Ho Chi Minh City)

๒. ม. ภาษาต่างประเทศ ม. ดานัง (University of Foreign Language Studies, the University of Danang)

๓. ม. ภาษาต่างประเทศ แห่ง ม. แห่งชาติ กรุงฮานอย (University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University, Hanoi)

๔. ม. ฮานอย (University of Hanoi)

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม

๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

๓. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกัน

๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน

แผนงานโครงการ

๑. ส่งผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นไปนิเทศการสอนภาษาไทยให้แก่อาจารย์เวียดนาม

๒. ส่งอาสาสมัครไทยปีละ ๕ ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาไทยที่ ม. USSH นครโฮจิมินห์ จำนวน ๔ ราย (ภาควิชาไทยศึกษา ๒ ราย และศูนย์ไทย ๒ ราย) และ ม. ดานัง จำนวน ๑ ราย

๓. สนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในประเทศไทย ให้แก่อาจารย์ เวียดนามที่สอนภาษาไทย

๔. จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนาม จาก ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม. USSH นครโฮจิมินห์, ม. ULIS, ม. ดานัง และ ม. ฮานอย มหาวิทยาลัยละ ๑๐ ราย รวม ๔๐ ราย

๕. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ตำรา และเอกสารสำหรับการสอนภาษาไทย (ตามคำขอของมหาวิทยาลัย)

๖. การจัด Refreshment Course ให้แก่อาจารย์เวียดนาม

๗. การทำงานวิจัย เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเวียดนาม