โครงการความร่วมมือคิวนัวระหว่างไทย – ชิลี

โครงการความร่วมมือคิวนัวระหว่างไทย – ชิลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2565

| 1,554 view

คิวนัว-01

การดำเนินงานล่าสุด

412A9779_ok_1  412A9784_ok_1  412A9802_ok_1

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Alex Geiger Soffia เอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย พร้อมกับ นางสาว Rosario Arando เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตชิลี โดยมีนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี และ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-ชิลี ๑) การจัดโครงการไตรภาคีด้านธัญพืชควินัว (Workshop on Chilean Quinoa in Thailand for ASEAN Member States) และการศึกษาดูงานด้านการปลูกธัญพืชควินัว รวมถึงกิจกรรมเพื่อฉลองการครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ชิลี ๒) การประชุมระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของชิลี (Chilean Agency for International Cooperation (AGCID)) เพื่อพิจารณาสาขาความร่วมมือภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ชิลี ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ๓) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

412A4276__1  412A4327__1   412A4265__1  

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือฯ นำโดย อธิบดี พร้อมด้วย นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย ออท./ ชิลี เดินทางไปศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ และเพื่อหารือผลจากความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมการปลูกควินัวใน ปทท. ดังกล่าว ไทยและชิลีเห็นพ้องกันที่จะต่อยอดและขยายความร่วมมือ โดยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน “Workshop on Chilean Quinoa in Thailand for ASEAN Member States” ภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) นอกจากนี้ จะได้พิจารณาบรรจุการขยายผลความร่วมมือด้านควินัวต่อไปยังการพัฒนาด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือด้านการเกษตรไปยังสาขาอื่นๆ ที่ชิลีมีความเชี่ยวชาญ ในแผนความร่วมมือระยะ ๓ ปี ฉบับใหม่ (๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) และในวาระที่ไทยและชิลีฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๕ จึงเห็นว่า ควรนำเสนอความสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการปลูกพืชควินัวโครงการ Flagship ของการฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว

maxresdefault_(1)_1

คลิป VDO โครงการเพื่อการพัฒนาด้านการปลูกธัญพืชควินัว ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและชิลี

S__65183770_0

คลิป VDO รายการ TICA พัฒนาทั่วโลก หัวข้อ "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ซิลี"

หน่วยงานคู่ร่วมมือ

412A4215_

ฝ่ายไทย : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายชิลี
: สอท. ชิลี ประจำประเทศไทย และ Chilean Agency for International Development Cooperation (AGCID)

การดำเนินงานต่อไป

ความร่วมมือด้านการวิจัยและปลูกพืชควินัว กรมความร่วมมือฯ และ สอท. ชิลี/ปทท. กำหนดจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน “Workshop on Chilean Quinoa in Thailand for ASEAN Member States” ในห้วงเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ ในรูปแบบ online ให้กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศอาเซียน รวมถึงความเป็นไปได้ในการเชิญภูฏานเข้าร่วมภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) นอกจากนี้ จะได้พิจารณาบรรจุการขยายผลความร่วมมือด้านควินัวต่อไปยังการพัฒนาด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือด้านการเกษตรไปยังสาขาอื่นๆ ที่ชิลีมีความเชี่ยวชาญ ในแผนความร่วมมือฯ ระยะ ๓ ปี ฉบับใหม่ (๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) รวมถึงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๖๐ ปี ไทย – ชิลี จึงเห็นว่า ควรนำเสนอความสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการปลูกพืชควินัวเป็นโครงการ Flagship ของการฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว

                        **********************

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วิดีโอประกอบ