กิจรรม TICA Talk ครั้งที่ ๒ หัวข้อ รู้เรื่องบัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง

กิจรรม TICA Talk ครั้งที่ ๒ หัวข้อ รู้เรื่องบัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 2,858 view

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ (TICA Talk) ครั้งที่ ๒ โดย นายมังกร ประดิษฐ์ขำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “รู้เรื่องบัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง” และ นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “รู้จัก รู้ใช้ และ Application SmartMe” โดยมี ผอ. ภารกิจ ผอ. ส่วนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้สนใจเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น ๗ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุม คชจ. ในชีวิตประจำวันผ่านการรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุน-กำไร และรู้จักการออมและการประหยัด ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ทำบัญชี โดยประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การส่งเสริมวินัยการเงินผ่านการรู้ที่มาและที่ไปของเงินเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการออม และประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ ลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก (การพึ่งพาตนเอง) ซึ่งเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง นอกจากนี้ การทำบัญชียังเป็นบันไดขั้นแรกสู่การพอเพียง โดยจะต้อง ๑) รู้ตนเอง คือรู้ที่มาของเงิน หนี้สิน ปรับแก้นิสัยการใช้เงินให้มีเงินเก็บเพียงพอ พึ่งพาตนเองได้ ๒) รู้สภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสถานะการเงินส่วนตัว และ ๓) รู้อนาคต สามารถนำข้อมูลบัญชีของตนและสภาพแวดล้อมมาประกอบการตัดสินใจและคาดการณ์ด้านการเงินล่วงหน้าได้ อาทิ การวางแผนการผลิต การตลาด การปรับเปลี่ยนอาชีพและการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน

Application SmartMe หรือโปรแกรมบัญชีรายบุคคล เป็น application ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือนได้ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง ให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริง และดาวน์โหลด application ดังกล่าว ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ