กิจกรรม “การส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๑

กิจกรรม “การส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2564

| 6,270 view

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกกรรม “การส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” โดยมีนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน  นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ จุดรวมพล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการประกาศให้การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศ  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ  จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของ TICA  หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนรอบ ๆ ศูนย์ราชการ มีความตระหนักรู้และปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ หรือที่เรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำกลับไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

TICA  จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัดจัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ราชการ ประชาชนรอบๆ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มาร่วมบริจาคขยะกำพร้าเป็นอย่างมาก โดยมีรถมารอส่งขยะตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น และแม้ว่าจะถึงเวลา ๑๒.๐๐ น แล้ว ยังมีประชาชนมารอบริจาคอีกจำนวนมาก จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น  การรับบริจาคครั้งนี้ มีรถเข้าร่วม ๑๔๘ คัน ปริมาณขยะ ๔,๑๐๐ กิโลกรัม (เต็มรถบรรทุก ๑๘ ล้อ)  และมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ บริษัทก็จะนำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม

จากการพูดคุยกับประชาชนที่มาบริจาคขยะ ทราบว่า ได้รับทราบข่าวจากเพจของบริษัทฯ และเพจของ TICA  และเห็นว่า การรับขยะที่ศูนย์ราชการมีความสะดวกกว่า สถานที่กว้างขวาง และง่ายในการเดินทาง และเสนอให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ 

แม้ว่า กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ดีใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในกรมและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเริ่มต้นแยกขยะอย่างถูกวิธี  

TICA ต้องขอขอบคุณ
🙏🙏ขอบคุณ ธพส ที่อำนวยความสะดวกในด้านพื้นที่
🙏🙏ขอบคุณคุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์ ผู้จัดการบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมมือครั้งนี้
🙏🙏ขอบคุณประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ จำได้ว่า บางคนขับรถวนมาส่งขยะ ๒-๓ รอบ
🙏🙏ขอบคุณเจ้าหน้าที่ TICA ที่มาร่วมแรงร่วมใจในการทำงานวันนี้ 

วันนี้ แม้ว่าอากาศจะร้อน เหงื่อออกโทรมกาย แต่พวกเรา TICA ทุกคนรู้สึกอิ่มใจและมีความสุขอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในวันนี้  หากท่านพลาดการร่วมกิจกรรมของ TICA วันนี้ พบกันใหม่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ นะคะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ