โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2564

| 343 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด จะจัดกิจกรรม ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรณรงณ์การจัดการขยะที่ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือขยะกำพร้า นำไปผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพ อาทิ การคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือลดการใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ขยะกำพร้า_A2-01