โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2564

| 3,286 view

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการประกาศให้การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศ  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ  จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของ TICA  หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนรอบ ๆ ศูนย์ราชการ มีความตระหนักรู้และปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ หรือที่เรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำกลับไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

TICA ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ทุก ๆ ๒ เดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปใช้งาน ได้ที่ https://bit.ly/306rahW

ขยะกำพร้า_A2-01