โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

19 พ.ย. 2564

83 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด จะจัดกิจกรรม ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรณรงณ์การจัดการขยะที่ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือขยะกำพร้า นำไปผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพ อาทิ การคัดแยก การลดขนาด และการลดความชื้น โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือลดการใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมบริจาคขยะกำพร้าในกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามที่ https://1th.me/2MieV หรือ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยขอความกรุณามอบหมายผู้ประสานงานหลักเพื่อประสานงานในการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่ https://1th.me/pKHDE หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยกิจกรรมรับขยะกำพร้าจะจัดครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บริเวณทิศใต้ อาคาร-รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ทั้งนี้ กรมความร่วมมือฯ มอบหมายให้นายอัครวัฒน์ ฮะอุรา เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๙๒๙๘ ๖๐๒๘ เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมดังกล่าว

S__63479952