โครงการ Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management)

โครงการ Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management)

26 พ.ค. 2564

1,091 view

cassava_22-7-64-02

 

Factsheet


ชื่อโครงการ

Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management)

ในพื้นที่จังหวัดพระตะบอง ไพลิน และบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย)

messageImage_1626079540361

วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต

มันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชา ให้สามารถ

ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถ

ลดต้นทุนการผลิต

ผลลัพธ์ของโครงการ

เกษตรกรกัมพูชามีความรู้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง

ที่ถูกวิธี ทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องมาจากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 14 (14th Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Cambodia) ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จนถึงปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาสาธารณสุข สาขาการศึกษา และสาขาการเกษตร โดยที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานภายใต้สาขาการเกษตร ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ดังนี้

แผนงานที่ 1: Enhancement of Agricultural Productivity

โครงการ 1.1  Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management)

โครงการ 1.2  Improvement of the Quality of Rice Seed Production

โครงการ 1.3  Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Thailand and Cambodia

แผนงานที่ 2: Development of Cooperative System

โครงการ 2.1   Project on Strengthening Agricultural Cooperatives    

แผนงานที่ 3: Improving and Enhancing Fisheries and Aquaculture Production

โครงการที่ 3.1 Training Course on the Use of Mobile Hatchery as a Tools for Promotion of Aquaculture and Fisheries Co-management in Cambodia

แผนงานที่ 4: Human Resource Development in Cambodia

 

หน่วยงานดำเนินงาน

ฝ่ายไทย: สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

ผู้เชี่ยวชาญไทย: นางวารีย์ ทองมี  ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายกัมพูชา: General Directorate of Agriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

แผนงานโครงการ

ประกอบด้วย 4 ผลผลิต (Outputs) ได้แก่

ผลผลิตที่ 1: Database information of Cassava production in Cambodia is collected and  analyzed.

ผลผลิตที่ 2: Knowledge of Cambodian personnel on cassava production is enhanced

ผลผลิตที่ 3: Demonstration site is set up in Cambodia

ผลผลิตที่ 4: Guideline of cassava production; farm and soil managements in Cambodia  produced.

กลไกการบริหารโครงการ

การประชุมระหว่างหน่วยงาน implementing agency ไทย - กัมพูชา และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ

แผนงานที่ 1: Enhancement of Agricultural Productivity

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิตที่ 1 Database information of Cassava production in Cambodia is collected and analyzed

ระยะเวลา

1. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 9 ราย เพื่อเดินทางไปสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกมันสำปะหลังร่วมกับฝ่ายกัมพูชา (วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลังและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดิน การป้องกันโรคและแมลง เพี่อการเพิ่มผลผลิต) ในจังหวัดเป้าหมายในพระตะบอง/บันเตียเมียนเจย/ไพลิน

6 - 11 ส.ค. 60

 

 

ผลผลิตที่ 2 Knowledge of Cambodian personnel on cassava production is enhanced

 

 

14 - 22 ก.พ. 61

 

2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Training and Workshop on Cassava Production in Thailand” ให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรของกัมพูชาในส่วนกลางและจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ณ จังหวัดระยองและนครราชสีมา ประเทศไทย

3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Training in Thailand for Farmers on “Cassava Production System in Thailand (training and learning on farm)” ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐชาวกัมพูชา จำนวน 22 ราย เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมฝึกอบรบ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยองและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ประเทศไทย

16 - 23 ธ.ค. 61

4. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 7 ราย เพื่อเดินทางไปจัดการ Training in Cambodia for Farmers on specific local problem ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพระตะบอง ไพลิน และบันเตียเมียนเจย

23 ก.พ. - 1 มี.ค.62

ผลผลิตที่ 3 Demonstration site is set up in Cambodia

 

17 - 23 ธ.ค. 60

 

5. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 10 ราย เดินไป Set up the demonstration sites: prepare appropriate cassava field using as planting material in demonstration sites ในพระตะบอง, ไพลิน, และบันเตียเมียนเจย โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น 2 คณะๆ ละ 5 ราย ตามความเชี่ยวชาญ (ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน) แยกกันปฏิบัติงานในแปลงสาธิต ซึ่งคัดเลือกไว้จังหวัดละ 2 แปลง ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งหมด 6 แปลง

6. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 5 ราย ไปปฏิบัติงานเตรียมดินและการปลูก

มันสำปะหลังในแปลงสาธิต (Soil preparing and planting of Demonstration Site) ในพระตะบอง และบันเตียเมียนเจย

19 - 30 มี.ค. 61

7. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 5 ราย ไปปฏิบัติงานเตรียมดินและการปลูกมันสำปะหลังในแปลงสาธิต (Soil preparing and planting of Demonstration Site) ที่ จ. ไพลิน กัมพูชา

23 - 28 เม.ย. 61

8. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 7 ราย ไปปฏิบัติงาน Growth observation: Fertilizer application and weed control ที่ จ.พระตะบอง ไพลิน และบันเตียเมียนเจย

7 - 15 มิ.ย. 61

 

ผลผลิตที่ 3 Demonstration site is set up in Cambodia (ต่อ)

ระยะเวลา

9. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 8 ราย ไปหารือ Cambodia - Thailand Joint meeting for planning and preparing the Demonstration Field Day ใน จ. พระตะบอง ไพลิน และบันเตียเมียนเจย

11 - 18 พ.ย. 61

10. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 11 ราย ไปจัด Demonstration Field Day ใน จ. พระตะบอง ไพลิน และบันเตียเมียนเจย

12 - 19 ม.ค. 62

11. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 5 ราย ไปปฏิบัติงาน Monitoring of Soil Management and Planting Techniques ที่ 3 จังหวัดเป้าหมาย

25 - 31 ส.ค. 62

12. ส่งผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 5 ราย ไปปฏิบัติงาน Monitoring of Cassava Growth Maintenances (fertilizer application, weeding and others ที่ 3 จังหวัดเป้าหมาย

20 - 26 ต.ค. 62

ผลผลิตที่ 4  Guideline of cassava production; farm and soil managements in Cambodia produced.

 

 

4 - 8 พ.ย. 62

 

13. ผู้เชี่ยวชาญไทย จำนวน 10 ราย ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการปลูกมันสำปะหลัง ในกัมพูชา (synthesize the lessons learned in the demonstration site and draft the guideline of cassava production in Cambodia)

14. จัดพิมพ์คู่มือ จำนวน 2,500 เล่ม Guideline of Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management) รูปแบบ 2 ภาษา (ไทย - เขมร) **กรมวิชาการเกษตร ขอรับ 450 เล่ม เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานภายใต้สังกัด**

18 มิ.ย. 2563

15. จัดส่งคู่มือ Guideline of Development Program on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management) จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด (PDAFF) สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังใน จ. พระตะบอง จ. ไพลิน จ. บันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาใน จ. เสียมราฐ และ General Directorate of Agriculture (GDA) กรุงพนมเปญ ได้แก่

- วันที่ 25 มี.ค. 64   หน่วยงาน : PDAFF/หมู่บ้านเกษตรกร จ. ไพลิน  

- ระหว่างวันที่ 26 - 27 มี.ค. 64    หน่วยงาน :PDAFF/ National University of Battambong /หมู่บ้านเกษตรกร จ. พระตะบอง

- ระหว่างวันที่ 29 - 30 มี.ค. 64    หน่วยงาน : PDAFF/ National University of Meanchey /หมู่บ้านเกษตรกร จ. บันเตียเมียนเจย

- วันที่ 31 มี.ค. 64   หน่วยงาน : GDA กรุงพนมเปญ

- วันที่ 1 เม.ย. 64    หน่วยงาน : Build Bright University จ. เสียมราฐ

25 มี.ค. - 1 เม.ย.64

 

การประชุม

wrap - up /closing

จัดการประชุม wrap - up /closing ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ไทย - กัมพูชา ในรูปแบบ video conference เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา และปิดโครงการอย่างเป็นทางการตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

มิ.ย. 2564

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบ

Cassava_Cambodia.pdf