ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต้นแบบกษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Susfficiency Economy Philosophy - SEP)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต้นแบบกษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Susfficiency Economy Philosophy - SEP)

6 ส.ค. 2562

92 view

เอกสารประกอบ

information-20190806-153703-556505.pdf