ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รับรองผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รับรองผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

30 มี.ค. 2563

139 view

เอกสารประกอบ

information-20200417-140801-316535.pdf
information-20200417-140818-241127.pdf