หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ “The New Normal with Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable Development” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ “The New Normal with Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable Development” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

30 ก.ค. 2563

1,848 view

เอกสารประกอบ

news-20200730-090039-538033.pdf