OGOP Model I

OGOP Model I

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 3,242 view

โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product (OGOP) Development Project) หรือ “โครงการ OGOP Model I”

OGOP1-02

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้โปรดเกล้าให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ

1_9

จากผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในขณะนั้นประเทศภูฎานยังไม่มีสินค้า OGOP เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการในปี ๒๕๖๒ โครงการสามารถดำเนินการได้ตามผลผลิต (output) และกิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการใน ๓ ผลผลิตหลัก ได้แก่ (๑) ประสิทธิภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ (๒) การปรับปรุงด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ และ (๓) ส่งเสริมความร่วมมือของชุมขน หน่วยงานคู่ร่วมมือ และคณะทำงาน OGOP

IMG_2688  IMG_2703   IMG_2709  

IMG_2661  IMG_2755   IMG_2768  

IMG_2960  IMG_0561   IMG_0556  

ตลอดระยะเวลา ๓ ปี โครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ โดยมีการพัฒนาระบบการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยมีการตั้งร้านจำหน่ายสินค้า OGOP ๓ ร้าน ที่สนามบินแห่งชาติพาโร กรุงพาโร และกรุงทิมพู มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นสินค้า OGOP จำนวน ๑๔๘ รายการ (เป้าหมาย ๑๐๐ รายการ) ทั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ (innovation) จำนวน ๖๕ รายการ (เป้าหมาย ๓๐ รายการ) และมีชุมชนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗๒ กลุ่ม (เป้าหมาย ๖๐ กลุ่ม) มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ ๓๙๗ ราย

    IMG_2654   IMG_2666  

ร้านค้า OGOP ณ สนามบินแห่งชาติพาโร

    IMG_2740_1   IMG_2773_1  

ร้านค้า OGOP ณ กรุงพาโร

    IMG_3025   IMG_2970  

ร้านค้า OGOP ณ กรุงทิมพู

IMG_2002   IMG_2222   P1240104  

การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

       IMG_2553_1   IMG_2302   IMG_1539   

การศึกษาดูงาน ณ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

นอกจากนี้ QPO ได้นำสินค้า OGOP เข้าร่วมแสดงสินค้า OTOP ที่ประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Trade Fair) จำนวน ๑๖ ครั้ง (มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๙ ครั้ง) เช่น ร่วมงาน OTOP Fair ที่ประเทศไทย จำนวน ๒ ครั้ง เมือปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ งาน Bhutan Week ณ กรุงนิวเดลี งาน Global Forum on Inclusive Trade for LDCs  ณ องค์การการค้าโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในช่วงเริ่มโครงการว่า Bhutan Everywhere” 

IMG_7262  IMG_7260  IMG_7459  

 การออกบูธขายสินค้า OGOP ในงาน OTOP City 2017 ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

IMG_0584  IMG_0548   IMG_0582  

48414338_978677808991243_6088722806210560000_n  48367427_979204965605194_432212892687794176_n  

การออกบูธขายสินค้า OGOP ในงาน OTOP City 2018 ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

***************************

 

กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕